Total War Online - Magyarország Fórumszabályzata

Az alábbi dokumentum tartalmazza a Total War Online Magyarország (twonline.hu) [továbbiakban: TWO] Fórum [továbbiakban: fórum] Fórumszabályzatát [továbbiakban: szabályzat]. A fórum mindenki számára korlátozás nélkül olvasható, ugyanakkor hozzászólás közzététele, témanyitás már regisztrációt igényel a Felhasználótól. A fórum használata és a regisztrálás is díjtalan, ugyanakkor minden Felhasználó köteles a fórum használata során maradéktalanul betartani a jelen szabályzatban, a Jogi nyilatkozatban foglaltakat, továbbá a fórumban közzétett hozzászólásai tekintetében polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli. A fórum használatával Ön kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a szabályzatot.

FÓRUM MŰKÖDÉSE:

1)
A fórum a TWO tulajdona. A fórum a TWO részeként, annak fórumaként működik, nem kizárólag a TWO tematikájába tartozó témák megvitatására biztosít lehetőséget, hanem teret enged egyéb témák felvetéséhez, megbeszéléséhez.

2)

A TWO minden felelősséget elhárít, a fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkkal kapcsolatban.

FELHASZNÁLÓ
Felhasználónak minősül – állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül – az a természetes személy, aki regisztrálja magát, és a honlapokon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

3)
A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó (belépési adatok) kezeléséért és védelméért kizárólag a Felhasználó felelős. A TWO nem adja ki ezeket 3. személy részére.

4)

Minden fórumon végzett aktivitásért, mely adott Felhasználónév alatt zajlik az adott Felhasználó felelős, így amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy belépési adatait más személy(ek) illetéktelenül használja(k), lépjen kapcsolatba a fejlesztőkel, vagy a Tulajdonossal.
Más Felhasználó felhasználónevének és jelszavának jogtalan használata jogsértésnek minősül az alábbiak okán:
- a névviselési sérelem (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 77. § (4)),
- a személyhez fűződő jogok megsértése, levéltitok megsértése, visszaélés magántitokkal vagy üzleti titokkal (Ptk. 81. § (1); a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény – a továbbiakban: Btk. – 178. §)
- a magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §)
- a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (Btk. 300/C. §) elkövetése

MODERÁCIÓ
A moderátorokat a TWO Tulajdonosa jelöli ki a fórum áttekinthetőségének és szabályozottságának biztosítása céljából. A moderátor a Jogi nyilatkozat és jelen szabályzatban foglaltak alapján végzi munkáját. A moderátor a Felhasználók, illetőleg a Tulajdonos érdekei védelmében jár el. A moderátor nem hatóság, sem annak képviselője, így eszközei korlátozottak, azokkal elsősorban a Tulajdonos szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatja, kizárhatja, továbbá a Felhasználói Tartalmakat törölheti, vagy végső eszközként intézkedhet a Felhasználó regisztrációjának megszüntetésére. A kitiltás lehetséges időtartama: három nap – egy hét – egy hónap – végleges. E felsorolás nem jelent fokozatosságot, a moderátor jogosult egymás után többször ugyanazt a mértéket alkalmazni, illetve akár rögtön a legsúlyosabbat alkalmazni.

5)
A TWO Fejlesztőcsoport [továbbiakban: fejlesztők] tagjai, saját belátásuk szerint alkalmazhatnak szerkesztést (témák összevonása, szétbontása, felfüggesztése, témacímekben található stilisztikai és helyesírási hibák javítása, témák kiemelése és a kiemelés megszüntetése), törlést és szankciót a következő esetekben: 
- 5/1) a fórum működését veszélyeztető hozzászólások (pl. azonos témájú, magyar nyelvű oldalak megjelenítése), üzenetek inkriminált részeit vagy egészüket (pl. túl nagy kép beillesztése, programok csatolása, egy hozzászólás többször való elküldése,
flood stb.) szerzőivel szemben,
- 5/2) a nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozó célzattal létrehozott témákat és hozzászólásokat, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel-orientált weblapokat, felhívást, állásajánlatokat (a nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik) közlő Felhasználókkal szemben,
- 5/3) bármely Felhasználó személyes adataival (név, cím, telefonszám és egyéb személyes adatokkal) való visszaélést elkövető fórumozók és hozzászólásaik esetén,
- 5/4) obszcén, agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások szerzőivel szemben,
- 5/5) gyűlöletkeltésre, fenyegetésre, jó ízlés megsértésére alkalmas hozzászólások szerzőivel szemben,
- 5/6) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi, stb. jogait sértő hozzászólások szerzőivel szemben,
- 5/7) mások jogszabályok által védett, védjegy, szerzői és szomszédos, vagy egyéb vagyoni értékű jogait sértő, vagy más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő hozzászólások beíróival szemben,
- 5/8) egyes Felhasználó(kat) sértő, lejárató hozzászólások beíróival szemben,
- 5/9) törölt hozzászólások vagy témákkal visszaéléseket (visszamásolás, visszanyitás) elkövetőivel szemben,
- 5/10) jogsértésre történő felhívást (pl.: warez, -torrent, -szériaszámok, -egyéb illegális letöltési helyek megjelenítése, elérhetősége – akár link, hozzászólás formájában) vagy arra való ajánlkozást, vállalkozást kezdeményező felhasználókkal szemben,
- 5/11) technikai rombolást elkövetőkkel szemben: pl. tiltott kódok, scriptek, alkalmazások, nagyméretű képek, linkek és adathalász eszközök, automatikusan induló file-letöltések, exe file-okat csatoló Felhasználókkal és hozzászólásaikkal szemben,
- 5/12) tartalmi rombolást elkövetőkkel szemben: a témába nem vágó rendszeres hozzászólások alkalmazói (OFF), a folyamatos beszélgetést zavarókkal szemben, pl.
Flood (ugyanazt a hozzászólást, módszeresen több témában megismétlő) esetén,
- 5/13) vélhetően jogszabályt sértőkkel szemben,
- 5/14) személyes adatot tartalmaznak valakiről, ha az érintett sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát,
- 5/15) a fórumban már törölt Felhasználói Tartalmak terjesztésére irányulnak (akár csak részben),
- 5/16) a másik Felhasználókat bármilyen formában zaklatókkal szemben.

6)
A felhasználó a saját hozzászólása elküldését követően azt már nem törölheti, de korlátlan ideig szerkesztheti (a szerkesztésé tényét a hozzászólás lábjegyzetben rögzíti). Ha szükséges (pl.: elütés, helyesírási hiba, szabálysértés) alkalmazza.

7)
A moderátor semmilyen körülmények között sem vizsgálja az egyes Felhasználói Tartalmak igazságtartalmát, pontosságát, hitelességét.

8)
A moderátor semmilyen körülmények között sem köteles döntését a Felhasználó felé indokolni. Tilos a moderátor döntéseit felülbírálni.

9)
A fórumon az aktuálpolitikának csak a kijelölt témában és kulturált formában van helye, az ettől eltérő helyen vagy formában írt hozzászólásokat moderáljuk, szerzőikkel szemben szankció(ka)t alkalmazunk.

10)
A TWO fórumán minden témakör úgynevezett közösségi moderáció alatt áll. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók jelezhetik a fejlesztőcsoport felé, ha egy hozzászólás meglátásuk szerint a szabályzatba ütközik. A fejlesztők a bejelentést követően értékelik az inkriminált hozzászólást, majd felelősségük szerint intézkednek.
A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, témákat, vagy Felhasználókat távolítson el a fórumról.

FELHASZNÁLÓI TARTALOM
A fórumban közzétett hozzászólások vélemények, kérdések, észrevételek, fényképek, videók, ábrák, illetve ezekre mutató hiperhivatkozások (a továbbiakban: link), avagy más a Tulajdonos által meghatározott tartalmak (továbbiakban: Felhasználói Tartalmak) mindenki számára korlátozás nélkül hozzáférhetőek.

11)
A fórumban tilos olyan anyagot közzétenni, amely bármilyen módon sérti Magyarország Alaptörvényét, más törvényeit, rendeleteit, hatályos jogszabályokat, és/vagy mások személyiségi, jó hírnévhez való, szerzői vagy szomszédos jogait. Ezen tartalmak – amint azok tudomására jutnak – azonnal törlésre kerülnek, a TWO Fórumról.

12)
A fórumban alkalmazott aláírás (hozzászólások után automatikusan megjelenő szöveg) hossza maximum 400 karakter lehet. A szabálytalan, kéretlen; -reklámok, -képek, -idézetek, stb. valamint az indokolatlanul nagy aláírás (ide értve az aláírásba rögzített képeket is), akadályozza a fórum működését, olvashatóságát. Törekedjen a minél kisebb aláírás használatára. A szabálytalan aláírások használóival szemben szankciókat alkalmazunk. Az aláírás és a benne rögzített kép sem tartalmazhat olyan elemeket, amelyet a fórum szabályzata tilt. A TWO fejlesztői kérhetik Önt az aláírásának módosítására a fórum működése érdekében, ebben az esetben a meghatározott határidőig Ön köteles aláírását módosítani/javítani.

13)
Minden a fórumon megjelent írás, hozzászólás, bejegyzés a TWO Tulajdonosát illeti, amennyiben erről a Felhasználó külön nem rendelkezik, automatikusan lemond az összes szerzői és környéki jogáról.

14)
Tilos a TWO-val, annak működésével és a fórummal kapcsolatos téves információk terjesztése, ideértve bármilyen esetet. Minden a TWO-val kapcsolatos téves információterjesztésnek számít, amit a Felhasználó privát üzenetben, vagy hozzászólásában közöl és a TWO által hivatalosan nincs megerősítve.

15)
A fórum minden regisztrált tagja jogosult a meglévő témákhoz hozzászólnia, új témát (
topic) nyitni, szavazást indítania. A szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet kötelező jellegű sem a TWO-ra, sem a fórumra, sem a többi fórumozóra.

16)
A TWO és a fórum hivatalos nyelve a magyar, kérjük azt használja. Kerülje hozzászólásaiban az egyéb idegen (és értelmezhetetlen) nyelvű kifejezéseket, valamint törekedjen a legjobb helyesírásra. 

17)
Amennyiben más hozzászólásából idéz, akkor szerkessze az idézést szükség szerint és csak a lényeges részeket emelje ki az idézett hozzászólásból (pl.: ha kép is volt a beidézett hozzászólásban, és az nem szükséges, akkor vegye ki az idézetből, ugyanígy a szükségtelen szövegrészeket, bekezdéseket). Ha közvetlenül az előtte levő hozzászólásra reagál, akkor fölösleges használnia az „Idézet” funkciót.

18)
A fórumba (direkt módon) maximum 1024x768px méretű képet linkelhet be, ha mégis nagyobb kép megjelenítésére lenne szüksége, akkor használjon linket, illetve miniatúrát a kép megosztásához.

19)
A szabályzat vonatkozó pontjai, a regisztrációnál választott (fórum)Azonosítóra is vonatkoznak. Kerülje a másokat sértő, kirekesztő, védett név, - elnevezés; kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve; más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés, obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását sértő kifejezés; burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés; kitiltott név – azonosítóként való megadását. 

20)
A TWO illetve megbízottja, saját belátása szerint ideiglenesen vagy végérvényesen megvonhatja a hozzászólási jogot azoktól a fórumozóktól, akik a fenti szabályokat megszegik.

***

Minden olyan szituációban melyre a szabályzat nem tér ki, a Tulajdonos és annak képviselője hivatott dönteni Magyarország hatályos törvényeinek és a saját üzleti érdekeinek figyelembevételével. A Tulajdonos fenntartja a jogot a szabályzat szövegének módosítására.

2013. május 03.
 
Fórum: legfrissebb
Posted by wick - okt.. 18, 2018 19:48
Posted by misafeco - okt.. 16, 2018 18:45
Posted by misafeco - okt.. 16, 2018 10:35
Posted by DAR - okt.. 15, 2018 18:04
Posted by Johannesz Angelosz - okt.. 14, 2018 19:59
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 127 vendég böngészi