Rome 2 - Európa 'minor' népei

Aeduusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Bibracte (Celtica)
Egységek: Erős és jól kiegyensúlyozott hadsereggel rendelkezik. A kardos egységeik között megtalálhatók a vad és fanatikus meztelen harcosok, a hosszú kardal felszerelt oathsworn alakulat, illetve az egyszerű kelta harcosok. A lándzsásokat a barbár népeknél megszokott egységek alkotják. A gyalogságot kelta típusú távolsági egységek és lovasság támogatja. Speciális és félelmetes egységük a vad harci kutyák, amelyek a csata során igen komoly sérüléseket tudnak okozni.
Történetük: A Kr.e. V. századtól egészen időszámításunk kezdetéig terjedő időszak a Mediterráneumon kívüli Európa önálló történelmi szakaszát jelentette. Ezt a késő vaskori korszakot La Tène-kornak nevezi a történelemtudomány. Ennek a kultúrának meghatározó népei voltak a különböző kelta törzsek. Az ókorban a keltákat különböző módon definiálták a kortársak. A keltoi alakot először Hérodotos használta a Kr.e. V. században. A galata elnevezés a Kr.e. III. században tűnik fel bizonyíthatóan a görög irodalomban. A latin galleis alakot először Camilius Kr.e. 385-ös győzelme után említik a források. Fontos kihangsúlyozni az antik görög-római szerzők nem tettek különbséget a három népnév között, szinonimákként használták őket. A Kr.e. IV. században megindult a kelták vándorlása, amely esemény jelentősen átrendezte a korabeli viszonyokat. A kelták fő célja a Kárpát-medence és a Balkán lett.
Az aeduusok vagy más néven haeduusok egy ókori gall törzs, akik a mai Burgundia vidékén éltek. Kr.e. 121-ben szövetséget kötöttet a rómaiakkal, később Caesarral is. Egészen Vercingetorix felkeléséig hűségese voltak Rómához. Fővárosuk, Bibracte Gallia egyik legfontosabb erődje volt.

Ardiusok
Kultúra: görög
Kezdeti területek: Epidamnos (Illyria)
Egységek: Szinte minden típusú egység még, ha szegényesen is, de képviselteti magát. A sereg gerincét a különböző típusú illír lándzsás egységek adják, de ezek sem képesek a fejlettebb katonai technikával rendelkező népekkel felvenni a harcot. A sereg két legütőképesebb egysége az illír hoplita és az illír lovasság.
Történetük: Dalmácia első ismert lakói az illír törzsek voltak. Az Itália szomszédságában levő terület a Kr.e. III. században került Róma érdeklődésének középpontjába, mégpedig a római-pun és római-makedón háborúk idején. A part menti szigeteken, és a partvidék bizonyos pontjain a görögök már évszázadokkal korábban gyarmatvárosokat alapítottak. A nehezen megközelíthető hegyek között élő illírek a Kr.e. III. században kiterjesztették a fennhatóságukat a térségbeli görög városállamokra, és bekapcsolódtak az Adrián folyó kereskedelembe. A kereskedelem mellett egyre jobban terjedt a kalózkodás az illír törzsek körében. E tevékenységük olyan mértéket kezdett ölteni az első pun háború után, hogy Kr. e. 229-228 között Róma hadat üzent, és az itteni görög városállamokat saját protektorátusa alá vonta. A szárazföld belsejének meghódítása igen nehezen ment, hiszen a Kr.e. III. század elején az illír törzsek egy közös királyságban egyesültek. Róma a második illír háborúban során megsemmisítő vereséget mért az illír flottára, majd hozzálátott, hogy módszeresen meghódítsa a szárazföldet.

Arevakok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Numantia (Cartaginensis)
Egységek: A sereg gerincét a kardos-pajzsos egységek alkotják, amelyek közül a legerősebbek a gerillaharcosok és a nemesi egységek. Az előbbiek speciális tulajdonsága az, hogy a seregrendezésnél a lerakási zónán kívülre is lehet őket rakni. A lándzsások ugyan a félsziget más egységeinek méltő ellenfelei, de a fejlettebb népekkel szemben nehezen állják meg a helyüket. A lovasságuk is igen szegényes, elsöprő rohamra egyedül a nemesi lovasság képes. Mint a kelta kultúrkörbe tartő népeknél az íjászokat itt is a parittyások és a dárdások helyettesítik.
Történetük: Az ibérek a Pireneusi-félsziget ókori lakói, akik nagy valószínűséggel a neolitikumban, majd a bronzkorban vándoroltak be Afrikából. A Kr.e. VII-VIII. század során, görögök, föníciaiak hoztak létre kereskedelmi telepeket a félsziget déli részén. A Kr.e. IV. században a Karthágó igen erős gyarmatosításba kezdett. Ebben az időszakban indult meg a kelta betelepedés is Ibériába. A Kr.e. III. század során az ibérek és kelták összeolvadtak, belőlük jöttek létre a keltibérek. A keleti partvidékek, Katalónia, az Ebro völgye és Andalúzia a kezdetektől beletartozott az ibér kultúrkörbe. Az északi részek és a Mezeta vidékén viszont a kelta kultúra lesz az uralkodó. A keltibérek harcosok, juhtenyésztők voltak, és hegyi erődjeikben, illetve környékükön éltek. A helyben bányászott vasból készítettél jellegzetes kétélű kardjaikat, amelyeket később a rómaiak is átvettek. A rómaiaknak csak hosszas harcok után sikerült leigáznia őket. Utolsó erősségüket, Numantiát Scipio Aemilianusnak sikerült bevennie Kr.e. 133-ban.
Az arevakok egy ókori kelibér törzs, akik Hispánia középső részén laktak.

Atrebasok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Nemetocenna (Belgica)
Egységek: Egy gyenge kelta típusú egységgel rendelkezik, amelyből hiányoznak a jól képzett lándzsások, a meztelen fanatikusok és a harci kutyák.
Történetük: A belgák Gallia legvadabb lakói voltak. Szállásterületük a Szajnától és a Mame-tól északra fekvő területeken éltek. A belgák nagy része etnikailag a keltákhoz, a kisebb része a germánokhoz tartozott. A régészeti leletek alapján a belgák déli csoportjai Kr.e. 100 körül átkeltek Britanniába, Caesar hódítása idején további törzsek települtek át. A belgák az erdős vidékeket kedvelték, és innen indították támadásaikat a hódító rómaiak ellen. Iulius Caesarnak Kr.e. 57-ben sikerült leigáznia a galliai belgákat, azonban még jó harminc éven át lázongtak a római uralom ellen.
Az atrebasok egy ókori belga népcsoport.

Basztarnák
Kultúra: dáko-thrák
Kezdeti területek: Petrodava (Dacia)
Egységek: Ennek a vándortörzsnek hadseregében számos kelta eredetű egység található. Azonban a kelta típusú seregekkel ellentétben a távolsági egységek soraiban vannak íjászok is.
Történetük: Germán eredetű vándortörzs, akik a Kr.e. III. század végén a Dnyeszter és Prut térségéből hullámokban törtek előre egészen az Al-Dunáig. A basztarnák a makedónokkal szövetségben harcoltak a rómaiak és a pontosziak ellen is. Kr.e. 29-ben Marcus Crassus római hadvezér legyőzi, és vazallusi státuszba süllyeszti őket.

Biephi
Kultúra: dáko-thrák
Kezdeti területek: Sarmizegetusa (Dacia)
Egységek: Ennek a népnek a hadereje igen szegényes, egyedül a hadsereg gerincét alkotó lándzsás egységekből van igen sok féle. Őket mindössze íjászok, dárdavetők, egy lovas íjász, illetve két lovas egység támogatja. Különleges egysége ennek a népnek a falx nevű fegyverrel felszerelt gyalogosok.
Történetük: Ókori dák törzs, akik a mai Románia nyugati részén éltek.

Biturixek
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Burdigala (Aquitania)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Ókori gall néptörzs, akik a Loire folyó partján éltek.

Boiok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Istros és Casurgis (Hercynia)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: atrebasok
Történetük: Ókori gall törzs, akik eredetileg Gallia területén éltek és igen fejlett vasmegmunkálással rendelkeztek. A Kr.e. V. század végén elindultak kelet felé. Egy részük a Rajnán átkelve a mai Csehország területén lévő hercyniai erdőkben telepedtek le. A boiok másik fele Kr.e. 400. körül a mai Szent Bertalan-hágón átkelve kiszorították az etruszkokat és az umbereket, majd elfoglalták Észak-Itáliát. A rómaiak Kr.e. 282-ben sikeresen visszaverték támadásukat és békét kötöttek velük. A II. pun háborúban Hannibál mellett harcoltak. Miután Róma győzedelmeskedett büntetés képen mészárlást rendezett közöttük és a törzseket megfosztotta területük felétől. Az elfoglalt területeken a rómaiak katonai telepeket hoztak létre, amelyek következtében a boiok egy része elmenekült, az ott maradottak pedig asszimilálódtak.

Breukok
Kultúra: dáko-thrák
Kezdeti területek: Segestica (Pannonia)
Egységek: Egy gyenge kelta típusú egységgel rendelkezik, amelyből hiányoznak a jól képzett lándzsások, a meztelen fanatikusok és a harci kutyák.
Történetük: Ókori illír törzs, akik a Száva mentén laktak.

Brigantok
Kultúra: brit
Kezdeti területek: Eborakon (Britannia)
Egységek: Kifejezetten erős kelta alapú hadsereggel rendelkeznek. A hadsereg gerincét a különböző felszereléssel rendelkező kardos egységek adják, ezek közül a legerősebb a druida nemes és a nemesi hős. A kardosokat jól képzett lándzsások támogatják. Az íjászok és a lovasság hiányát az ütőképes harci szekerek pótolják.
Történetük: Ókori briton törzs, akik a mai York környékén éltek.

Carnusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Cenabum (Celtica)
Egységek: Hiányoznak a harci kutyák, egyébként ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Ókori kelta néptörzs, akik Gallia középső részén éltek.

Cheruskok
Kultúra: germán
Kezdeti területek: Tulifurdum (Magna Germánia)
Egységek: A germán seregek gerincét a törzsi lándzsások alkotják. Őket egészítik ki a karddal felszerelt nehézgyalogosok, illetve a fejszés könnyűgyalogosok. A legfontosabb távolsági egységük a hosszú íjjal felszerelt íjászok. Azonban tüzérségük és lovasságuk igen szegényes.
Történetük: Ókori germán nép, akik a Weser környékén éltek. Leginkább mint Róma ellenfelei váltak ismertté. Miután Augustus császár elfoglalta Germánia nyugati részét, vezetőjük, Arminius Kr.u. 9-ben a germán felkelés élére állt és vezetésével legyőzték Publius Quintilius Varus légióit. A teutoburgi csata után a cheruskok sikeresen harcoltak a Germanicus vezette légiók ellen. Belső harcaik és chattusokkal folytatott állandó háborúik miatt, azonban fokozatosan gyengültek. Tacitus kora után már alig tesznek említést róluk.

Celtici
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Ebora (Luzitánia)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ők voltak az ún. tiszta kelták. A szállásterületük az Anas és Tagus folyók között volt. lásd még: Arevakok

Cossetánok
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Tarraco (Tarraconensis)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori keltibér néptörzs, akik a mai Barcelona és Tarragona területén éltek. lásd még: Arevakok

Dalmátok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Iader (Illyria)
Egységek: Az Itáliától keletre lévő kelta seregek gerincét az illír lándzsások adják, amelyek sok hasonlóságot mutatnak a görögök harcmodorával, azonban az idő múlásával nem voltak képesek felvenni a görögök által diktált iramot. A lándzsásokon és a hoplitákon kívül bár kisebb mértékben, de illír könnyűlovasok és fejszések is találhatóak ezekben a seregekben, azonban a tüzérségük jelentéktelen erőt képvisel.
Történetük: Ókori illír törzs. lásd még: ardiusok

Dardanusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Delminium (Illyria)
Egységek: Egyazon sereggel rendelkezik, mint az összes többi illír nép. lásd még: dalmátok
Történetük: Ókori illír nép, akik az Adriai-tenger partján, illetve a mai Horvátország és Bosznia-Hercegovina területén éltek. lásd még: ardiusok

Demetae
Kultúra: brit
Kezdeti területek: Moridunon (Britannia)
Egységek: Ugyanolyan egységgel rendelkezik, mint a többi briton törzs. lásd még: brigantok
Történetük: A mai Wales területén élt ókori kelta törzs. A demetae törzs szomszédjai voltak az igen harcias szilurok és ordovíciusok.

Dumnonok
Kultúra: brit
Kezdeti területek: Iska (Britannia)
Egységek: Ugyanolyan egységgel rendelkezik, mint a többi briton törzs. lásd még: brigantok
Történetük: Ókori brit törzs, akik a Britannia délnyugati részén éltek.

Eblanok
Kultúra: brit
Kezdeti területek: Eblana (Caledonia és Hibernia)
Egységek: Ugyanolyan egységgel rendelkezik, mint a többi briton törzs. lásd még: brigantok
Történetük: Ókori kelta törzs, akik a mai Írország nyugati területein éltek. A rómaiak tudtak a sziget létezéséről, amit Hiberniának neveztek, de kiterjedéséről egészen Kr.u. 84-ig fogalmuk sem volt.

Edetánok
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Arse (Cartaginensis)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori ibér nép, akik a mai Valencia tartomány északi, Zaragosa tartomány déli, illetve Castellón és Teruel tartományok területén éltek. lásd még: arevakok

Eraviszkuszok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Akink (Pannonia)
Egységek: Ezen kelta sereg jól kiegyensúlyozottabb összetétellel rendelkezik, mint kelta társai. Mind a gyalogsága, mind a tüzérsége, mind a lovassága viszonylag sokrétű és képzett harcosokból áll, ami egy szokványos, ámde strapabíró sereggel ruházza fel ezt a népet.
Történetük: Ókori nép, akik az illírek és a kelták keveredéséből alakultak ki. Szállásterületük a mai Fejér megye és a Budapest környéki Duna-vidék volt. A törzs központja és erődje a Gellért-hegyen volt. Már a rómaiak előtt magasan fejlett kultúrát alakítottak ki és önálló pénzverést is kifejlesztettek, amit a tabáni és a békásmegyeri ásatások is bizonyítanak. A római uralom ideje alatt az eraviszkuszok ellatinosodtak.

Etruszkok
Kultúra: etruszk
Kezdeti területek: Alalia (Korzika és Szardínia), Ariminum és Velathri (Itália)
Egységek: Igen gyenge hadsereggel rendelkezik. Mindössze néhány lándzsás és egy kardos egység alkotja a hadsereg gerincét. A lovassága és a távolsági egységei is igen szegényesek.
Történetük: Ókori nép Itáliában, akiknek fő lakóterületük a mai Toszkána és Umbria térségében volt. Az etruszkok kultúrája és nyelve igen jelentősen eltért a félsziget többi népétől, ami alapján arra lehet következtetni, hogy nem őslakosok voltak, hanem valahonnan bevándoroltak erre a területre. Ennek ellenére egyes kutatók őslakosoknak tekintik őket, mások északról vándoroltak be Itáliába. Vannak, akik hérodotoszi hagyományt fogadják el, mely szerint az etruszkok Kis-Ázsiából vándoroltak Itáliába a Kr.e. XII. században. A tipikus etruszk kultúra a Kr.e. VIII. században alakult és a következő században gyors fejlődésnek indult. Etruriát a 12 városállam laza államszövetsége jellemezte, soha nem alakult ki erős, mindent átfogó központi hatalom. Maga az államszövetség létrejötte sem politikai, hanem inkább vallási okokból történt meg. Az egyes városok élén a zárt kasztba tömörült nemesség és a király állt. Hatalmuk csúcsán a Kr.e. VI. században voltak, amikor is elfoglalták Latiumot, az umbriai városokat és több gyarmatot is alapítottak Korzikán, Szardínián, Elba szigetén, a Baleár-szigeteken és az Ibériai-félsziget déli partján.
A Kr.e. V. század végére az etruszkok elvesztették tengeri nagyhatalmi státuszukat. A Kr.e. IV. században a folyamatos gall támadások gyengítették az államszövetséget. Ezt kihasználva a rómaiak elűzték az etruszkokat és ellentámadásba mentek át. Az utolsó etruszk várost, Volsinii-t Kr.e. 294-ben foglalták el a rómaiak.

Frízek
Kultúra: germánok
Kezdeti területek: Flevum (Magna Germánia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori germán nép, akik eredetileg a Fríz-szigeteken éltek. A Kr.e. VIII. században a túlnépesedés és az egyre romló termőföld miatt elkezdték elhódítani a keltáktól a német-alföldi és nyugat német területeket. A frízek, hogy elkerüljék a római uralmat Kr.u.28-ban adófizetésre kötelezték magukat szabadságukért cserébe. Az egyre növekvő adóterhek miatt, azonban 16 évvel később felrúgták a szerződést, legyilkolták az adószedőket és legyőzték az ellenük küldött római sereget. Ezek után a rómaiak nem háborgatták őket többet.

Galaikok
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Brigantium (Tarraconensis)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori kelta nép, akik az Ibériai-félsziget északnyugati részén éltek. lásd még: arevakok

Géták
Kultúra: dáko-thrák
Kezdeti területek: Malva (Dacia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi dák kultúrkörbe tartozó nép. lásd még: biephi
Történetük: A dákokkal rokon trák eredetű törzs, akik a Kr.e. V században a Balkán-hegység és az Al-Duna, majd a Kr.e. IV. században a Dnyeper folyó és Dobrudzsa közötti vidéket lakták. Többször harcoltak a rómaiak ellen, végül Kr.u. 106-ban Traianus császár leverte és Dacia provinciához csatolta őket.

Gótok
Kultúra: germán
Kezdeti területek: Ascaucalis (Suebia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori germán néptörzs, akik eredetileg Skandináviában éltek, de azt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor telepedtek át Germánia északi részére. Annyi biztos, hogy időszámításunk kezdetének a környékén már a Visztula torkolatvidékén éltek. Innen vándoroltak át a Kr.u. III. században a Fekete-tenger partvidékére, a vonulás közben többször is betörtek a rómaiak területére.

Helvétek
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Octuduron (Raetia és Noricum)
Egységek: A kardosok kivételével a hadseregét a kelta típusú egységek alkotják. A közelharci csapatok között fejszések és rövidkarddal felszerelt harcosok is találhatóak.
Történetük: Ókori kelta törzs. Az utolsó jégkorszak idején a mai Svájc területe elnéptelenedett és csak a Kr. e. V. században népesedett be újra. Az ide települő kelta törzsek laza törzsszövetséget hoztak létre, akik intenzív kereskedelmet folytattak a rómaiakkal és a görögökkel. A helvétek Kr. e. 61 körül a nyugat felé előrenyomuló germánok elől Dél-Gallia felé húzódtak. Vezetőjüket, Orgetorixot ugyan Kr. e. 60-ban megölték, de a kivonulást folytatták. Az volt a tervük, hogy meghódítják Galliát. Miután leroganták Gallia Nerbonensis provinciát az ottani lakosok segítséget kértek Iulius Caesartól, aki Kr. e. 58-ban Bibracténál megsemmisítő vereséget mért rájuk. A rómaiak sokat közülük eladtak rabszolgának, a mintegy 110 ezer túlélőt visszafordulásra kényszerítették.

Insuberek
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Medhlan (Cisalpina)
Egységek: Bár a gyalogsága a képzett fejszéseinek és lándzsásainak köszönhetően igen erős, ez az előny a lovasság, illetve a tüzérség rovására megy, ugyanis nincsenek íjászaik, se hatékony nehézlovasaik a seregükben.
Történetük: Ókori kelta nép, akik Észak-Itáliában éltek. Kr.e. 222-ben a rómaiak leigázták őket, amelynek következtében az itt élő insuberek asszimilálódtak a latin társadalomba.

Kaledonok
Kultúra: brit
Kezdeti területek: Eildon (Caledonia és Hibernia)
Egységek: Ugyanolyan egységgel rendelkezik, mint a többi briton törzs. lásd még: brigantok
Történetük: Ókori brit törzs, akik a mai Skócia területén éltek. Ők voltak az ősei a pikteknek és a skótoknak. A rómaiak soha nem tudták őket leigázni.

Kantabérek
Kultúra: kelibér
Kezdeti területek: Aracillum (Tarraconensis)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori ibértörzs, akik az Ibériai-félsziget északi részén éltek. lásd még: arevakok

Kimberek
Kultúra: germán
Kezdeti területek: Alabu (Suebia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori germán törzs, akik Jütland északi részén éltek. A Kr.e. II. század végén a túlnépesedés és tenger által okozott természeti változások miatt kénytelenek voltak elhagyni lakhelyüket. A kimberek a velük rokon teutonokkal és ambronokkal együtt először Noricumba mentek, ahol Kr.e. 113-ban legyőztek egy római konzuli sereget. Ezek után nyugatra fordultak és a Majna folyó, illetve a mai Svájc közti területek felé indultak. Itt egy részük letelepedett, a többiek betörtek a Rhône völgyébe és Kr.e. 110 körül legyőzték M. Iulius Silanus seregét, majd Gallia felé indultak. Kr.e. 105-ben Arausio mellett ismét győzelmet arattak a rómaiak felett és egészen a Pireneusokig jutottak. Itt azonban megállították őket a keltibérek, ezért Itália ellen vonultak. Caius Marius a teutonokat és az ambronokat Kr.e. 102-ben Aquae Sextiae közelében legyőzi, akik így kénytelenek ismét nyugatra menni. A következő évben Vercellae mellett a kimberekre is megsemmisítő vereséget mért.

Knósszosz
Kultúra: görög
Kezdeti területek: Hierapytna (Hellasz)
Egységek: A hadsereg teljes egészében megegyezik az athéni hadsereggel, azt leszámítva, hogy az elitebb falanx egységeket már nem tud képezni.
Történetük: Knósszosz vidéke már a korai neolitikum óta lakott terület volt. Az első paloták a Kr.e. II. évezred elején épültek s ezek romjaiból az évezred végéig többször is felújították a különféle épületeket. A paloták későbbi pusztulása és a domb elnéptelenedése azonban nem vetett véget teljesen az itteni életnek. Az akkoriban hozzávetőleg százezer lakosú minószi város tovább fejlődött. Knósszosz sok ezer éves történelmi szerepét földrajzi fekvése határozta meg: a kis domb egyaránt közel állt a kikötésre alkalmas tengerparthoz és a védelmet nyújtó magas hegyekhez. A knósszoszi dombról könnyen beláthatták a környéket, s ellenőrizhették mind a sziget belseje felé vezető utakat, mind a tengerpart menti forgalmat. A görög időkben Knósszosz volt a sziget egyik legnagyobb városa, mely folyton viaskodott a többi krétai várossal a vezető szerepért. A római korban politikai befolyása megszűnt, de továbbra is fontos településként tartották számon. A város több ezer éves fejlődésének végül csak a császárkor gazdasági és politikai zavarai s az ismétlődő arab támadások vetettek véget.

Ligiusok
Kultúra: germán
Kezdeti területek: Belz és Budorgis (Szilézia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori germán népcsoport, akikről igen kevés információval rendelkezik a történelemtudomány. A Kr.u. I. században a mai Schlesien területén volt a szállásterületük. Később az Alsó-Duna mellékein tűntek fel.

Ligurok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Genua (Cisalpina)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint az összes többi gyalogságorientált barbár nép. lásd még: insuberek
Történetük: A ligurok a mai Észak-Olaszország és Dél-Franciaország határterületén élő őslakos nép volt. Kr.e. 238-117 között a rómaiakkal háborúztak, akik végül legyőzték őket.

Luzitánok
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Olisipo (Luzitánia)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori keltibér népcsoport, akik a Pireneusi-félsziget nyugati részén éltek. Törzseik a Kr.e. II. században Viriathus vezetésével szövetségbe tömörültek, hogy egységesen tudjanak fellépni a terjeszkedő Róma ellen. Súlyos és kemény harcok után azonban Róma térdre kényszerítette őket Kr.e. 137-ben. Sulla diktatúrája idején az ide menekült néppárti Sertoriusszal szövetkeztek. Az újabb felkelésüket csak Pompeius tudta leverni Kr.e. 72-71-ben. lásd még: arevakok

Markomannok
Kultúra: germánok
Kezdeti területek: Uburzis (Magna Germánia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori nyugati germán törzs, akiknek neve határterületen lakókat jelent. A kimberek és teutonok vándorlásának hatására a markomannok Kr.e. 100 körül elhagyták a mai Szászország és Thüringia területét, majd a Majna felső és középső folyásánál telepedtek le újra. Kr.e. 9-ben az idősebb Drusus római hadvezér támadása miatt továbbköltöztek a mai Csehország területére.

Masszilia
Kultúra: görög
Kezdeti területek: Massalia (Provincia)
Egységek: A hadseregben jól megférnek egymás mellett a kelta és a görög típusú egységek. A haderő gerincét a görög hopliták és a kelta lándzsások alkotják, amelyek közül kiemelkednek a massziliai hopliták. Azonban más közelharci alakulattal nem rendelkeznek. A távolsági harcosok csoportját kelta parittyások és dárdások alkotják, ezzel szemben a lovasságot a hellén mintákat követi.
Történetük: A kisázsiai Phókaia lakói Kr.e. 600 körül megalapították Masszilia várost, s ezzel létrehozták a távoli nyugattal való görög kereskedés első, állandó központját. A városból kiindulva a Kr.e. VI. század folyamán a nyugati partokon további görög gyarmatvárosok is létesültek. Az etruszk, a pun és a kelta fenyegetés miatt Rómával szövetkezett, amely komolyan fellendítette a kereskedelmet a térségben. Függetlenségét Kr.e. 49-ben vesztette el. A polgárháborús helyzetben Pompeius oldalára, ezért Iulius Caesar sereget küldött, hogy elfoglalják a várost.

Namnates
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Namnetum (Celtica)
Egységek: Hiányoznak a harci kutyák, egyébként ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Namnates a mai Nantes városának az elődje. A város területe már a kőkorszakban is lakott volt. Az első állandó településeket az ide települő gallok hozták létre.

Nerviusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Bagacum (Germánia Minor)
Egységek: Egy gyenge kelta típusú egységgel rendelkezik, amelyből hiányoznak a jól képzett lándzsások, a meztelen fanatikusok és a harci kutyák.
Történetük: Harcias belga törzs a Sambre és a Schelde közti területen. Eredetükről és eltűnésükről nincsenek pontos adataink, de az írott források alapján arra lehet következtetni, hogy a rómaiakkal vívott háborúk során pusztultak ki. Iulius Caesar igen kegyetlen képet fest róluk. Műve szerint semmilyen kereskedelmet nem folytattak, megvetették az alkoholt, illetve a fényűző dolgokat, hogy elméjüket tisztán és testüket harcra készen tartsák.

Tauriszkok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Noreia (Raetia és Noricum)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint az összes többi gyalogságorientált barbár nép. lásd még: insuberek
Történetük: A tauriszkok ókori kelta törzs, akik a korabeli Noricumban laktak. A rómaiak nevezték el őket Norici városáról noricnak. Az itt élő kelták egy királyságot hoztak létre, amelynek az alapja a törzsek laza szövetsége volt. A területet Kr.e. 15-ben hódították meg a rómaiak.

Odrüszok
Kultúra: dáko-thrák
Kezdeti területek: Odessos (Thracia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi dák kultúrkörbe tartozó nép. lásd még: biephi
Történetük: A thrákok a Balkán-félsziget délkeleti részén, Északkelet-Görögországban, Dél-Bulgáriában és Törökország európai részén laktak. A thrákoknak két csoportját lehet megkülönböztetni az antik források alapján: az egyiket a Haimosz- és a Rodope-hegyeket lakó vad és harcias törzsek, a másik csoportot az Égei- és a Márvány-tenger görög gyarmatvárosaival kapcsolatban álló békés síkságlakók alkották. Fontosabb trák törzsek voltak az odrüszok, a triballok, a kikonok, a besszák és az edónok. A thrákok annak ellenére, hogy kapcsolatban álltak a görögökkel, sőt zsoldosokként szolgáltak a hellének seregeiben, nem vették át azok kultúráját. Egészen a római hódításokig a trák törzsek kis királyságokba tömörülve falvakban éltek. Trákia Kr.e. 512-479 között az Achaimenida Birodalom vazallusa lett, miután Xerxés visszavonult újra önálló lett. A perzsák után maradt kaotikus helyzetben az odrüsza törzs uralkodója, Teresz hozzálátott ahhoz, hogy egyesítse a trék törzseket. Hatalmát egészen a Fekete-tengerig és a Boszporuszig terjesztette ki. Fia, Szitalkész leigázta a Rhodopé és a Sztrümón közti törzseket, illetve a Haimosztól északra lévő gétákat. Ezek után a hódítások után az odrüsza törzs uralkodói a thrákok királyának nevezték magukat. Miután a Kr.e. IV.-ban az odrüsza törzs hatalma összeomlott II. Philipposz könnyedén legyőzte és adófizetésre kötelezte a trák fejedelmeket. A makedónok által egyesített Trákia Nagy Sándor halála után sem hullott részeire. Lüszimakhosz diadokhosz egészen haláláig, Kr.e. 281-ig fenntartotta a terület egységét. A makedón háborúk során a rómaiak fokozatosan hódították meg Trákiát. Az odrüszok egy igen jelentős ókori trák törzs, akik a Marica vidékén éltek.

Pictók
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Lemonum (Aquitania)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Ókori gall törzs, akik a Loire közelében éltek. Mint sok kelta törzset őket is Iulius Caesar igázta le a gall háborúk során.

Rhaetusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Koria (Raetia és Noricum)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint az összes többi gyalogságorientált barbár nép. lásd még: insuberek
Történetük: Az Alpok középső területén élt népcsoport. A rhaetusok valójában nem egy létező nép, hanem a rómaiak az itt élőkre kollektíven használták ezt az elnevezést. Kétféle népcsoportot különböztethetünk meg az itt élők között: keltákat és nem keltákat. A rómaiak a Kr.e. 15-ben hosszas harcuk után elfoglalták a területet.

Rugiak
Kultúra: germán
Kezdeti területek: Rhougion (Suebia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint a többi germán nép. lásd még: cheruskok
Történetük: Ókori germán néptörzs, akiknek a szállásterülete a Balti-tenger partvidékén az Oder és Weichsel folyó között volt. A népvándorlás idején déli irányba indultak el és egészen a Dunáig jutottak. Itt a hunok legyőzték a rugiaiakat, és mint segédnépet alkalmazták őket a hadseregben.

Sequanusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Vesontio (Germánia Minor)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Az egyik legnagyobb ókori gall törzs, akik a Rhône és a Saône folyó vidékén éltek.

Szkordiszkuszok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Singidun (Pannonia)
Egységek: Egy kiegyensúlyozott hadsereggel rendelkező nép, kissé gyenge lovassággal. lásd még: eraviszkuszok
Történetük: Ókori kelta törzs, akik az illírekkel és a thrákokkal keveredve jöttek létre. A Kr.e. III. század elején megtámadták Hellaszt, de Kr.e. 279-ben Delphoi-nál a görögök vereséget mértek rájuk. Ezek után észak felé fordultak, majd a Száva és a Duna összefolyásának környékén telepedtek le Sirmiumtól keletre. A Kr.e. I és II század során a macedóniai római helytartókkal háborúztak, azonban a Kr.e. I század végére már a rómaiakkal szövetségben harcoltak a többi pannóniai törzs ellen.

Szürakuszai
Kultúra: görög
Kezdeti területek: Szürakuszai (Magna Graecia)
Egységek: Ugyanolyan hadsereggel rendelkezik, mint Athén.
Történetük: Szicília legkorábbi lakói a szikánok, az elümoszok, az aszónok és a szikeloszok voltak. A Kr.e. VIII. században ide is eljutottak a görög gyarmatosítók, akik a sziget keleti partvidékén több várost is alapítottak, köztük Szürakuszait is. A város élén oligarchák álltak, azonban uralkodásuk rövid életű volt, a hatalom igen gyorsan a türannoszok kezébe került. A Kr.e. V század folyamán az itt élő görögök háborúba keveredtek a punokkal, akik a sziget nyugati partvidékéről kiindulva kezdték el gyarmatosítani Szicíliát. A Kr.e. IV. században is tovább háborúztak a punokkal, de ekkor már belső pártharcok is gyengítették a türannoszok uralmát. Szürakuszait végül háromévi ostrom után Kr.e. 212-ben a rómaiak elfoglalták.

Turdetánok
Kultúra: keltibér
Kezdeti területek: Kartuba (Baetica)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a többi keltibér nép. lásd még.: arevakok
Történetük: Ókori törzs, akiknek legfőbb tevékenysége a bányászat és a földművelés volt. Ez a törzs az Ibériai-félszigeten a Guadalquivir völgyében élt.

Treverusok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Treverorum (Belgica)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Ókori belga nép, akik a Mosel folyó partján éltek. Caesar szerint a kelták között nekik volt a legjobb lovasságuk. lásd még: atrebasok

Triballok
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Naissos (Thracia)
Egységek: Egy kiegyensúlyozott hadsereggel rendelkező nép, kissé gyenge lovassággal. lásd még: eraviszkuszok
Történetük: Feltehetően thrák eredetű törzs, akik a mai Kelet-Szerbia és Észak-Bulgária területén éltek. lásd még: odrüszok

Tylis
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Antheia (Thracia)
Egységek: A hadseregét kelta típusú egységet alkotják, amelyeket trák csapatok is támogatnak, mint például a trák harcosok vagy a trák törzsi dárdások.
Történetük: Ókori kelta királyság, amely a mai Bulgária területén volt található, lakóikat tyleni-nek nevezik. A Kr.e. III. században folytatódott a kelták migrációja Európa szerte. A kelták egy része elérve a Kárpát-medencét déli irányba fordultak, hogy lerohanják Hellaszt és Trákiát. A kelták betörtek Hellaszba és lerohanták a görög városokat. Azonban Kr.e. 279-ben Delphoi-nál a görögök sikeresen megállították a kelták előrenyomulását, akik így kénytelenek voltak visszafordulni. A visszafordult kelták Byzantion környékét rohanták le. Miután legyőzték a thrákokat megalapították Tylis központtal királyságukat. Államukat Kr.e. 212-ben a thrákok pusztítottak el.

Carthago Nova
Kultúra: pun
Kezdeti területek: Iol és Tingis (Mauritánia), Gadira (Baetica), Ibossim (Cartaginensis)
Egységek: Szinte ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint az anyaállama, Karthágó.
Történetük: A punok, miután a Rómával folytatott háború következtében kiszorultak Szicíliából és az Itália körüli szigetekről, az Ibériai-félszigeten igyekeznek helyreállítani nagyhatalmi helyzetüket. Új városokat alapítottak, megerősítették kereskedelmi pozíciójukat, kiaknázták az ibériai ezüstlelőhelyeket. Karthágó ibériai hódításait a rómaiak elleni küzdelemben is kitűnt kiváló hadvezér és politikus, Hamilcar irányította.

Venetek
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Patavium (Cisalpina)
Egységek: Egy kiegyensúlyozott hadsereggel rendelkező nép, kissé gyenge lovassággal. lásd még: eraviszkuszok
Történetük: Ókori nép, akik az Adriai-tenger északi részének termékeny vidékén éltek. Egyesek illír eredetűnek tartják a venetek, azonban a fennmaradt régészeti leletek alapján inkább az italicusokkal állhatnak rokonságban. A tárgyi leletek alapján ez a nép a Kr.e. 950. körül vándoroltak be Itáliába, ahol sikeresen ellenálltak az etruszk és a gall támadásoknak. Civilizációjuk ingen magas fokra ért el fejlődése során. Többre becsülték a lótenyésztést és a kereskedelmet, mint a háborúzást. Egyik legfőbb bevételi források a baltikumi borostyánkő-kereskedelem volt. Rómával baráti viszonyt ápoltak, katonai segítséget nyújtottak a rómaiaknak a gallokkal és a Hannibállal vívott háborúk során. A venetek szép lassan, harc nélkül beolvadtak a Római Birodalomba, de regionális autonómiájukat megtarthatták. A teljes jogú római polgárjogot Kr.e. 49-ben kapták meg.

Volcák
Kultúra: kelta
Kezdeti területek: Tolosa (Provincia)
Egységek: Ugyanolyan sereggel rendelkezik, mint a gall törzsek nagy része. lásd még: aeduusok
Történetük: Ókori nép, akik a korabeli Gallia Narbonnensis területén éltek. Ez a kelta nép két ágra oszlott: az arecomici-re és a tectosages-re.
 
Fórum: legfrissebb
Posted by Cisquo - szept.. 19, 2018 20:15
Posted by Johannesz Angelosz - szept.. 18, 2018 20:54
Posted by Amokfutokova - szept.. 18, 2018 15:52
Posted by misafeco - szept.. 17, 2018 11:32
Posted by gzura - szept.. 16, 2018 22:03
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 102 vendég böngészi